تأمین کنندگان

بخشی از عمليات فرايند توليد قطعات در شركت کوشا فن پیام نوین از قبيل سری تراشی , وایرکات  , آبكاری و رنگ كاری توسط پیمانکاران فرعی صورت مي گيرد .در حال حاضر قريب به 15 تامين كننده قطعات و خدمات با شركت کوشا فن پیام نوین همكاري مي نمايند كه عملكرد آنها از لحاظ تحويل به موقع و كيفيت توسط واحد تضمين كيفيت ارزيابي و پايش و نتايج به آنها بازخور می گردد.