نیروی انسانی

شرکت کوشا فن پیام نوین با بهره گیری از 40 نفر پرسنل مجرب و متخصص و همچنین با در نظر داشتن ارتقا سطح مهارت پرسنل سعی در ایجاد سازمانی تند آموز را دارد . این مجموعه با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و مورد نیاز زمینه ساز شرایط مشارکت کارکنان در سیستمهای نوین Moneygram fees مدیریت اعم از پیشنهادات ، بهره وری و ... می گردد .